Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

cygaretka
16:38
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viajethra jethra
cygaretka
16:37
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
cygaretka
16:35
5420 db64
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra
cygaretka
16:34
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
16:34
Reposted fromnokturnal nokturnal viajethra jethra
cygaretka
16:33

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
cygaretka
16:32
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viajethra jethra
cygaretka
16:28
2710 24fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
cygaretka
16:28
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
cygaretka
16:28
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
— chcę żebyś to był ty.
Reposted fromSayid Sayid viajethra jethra
cygaretka
16:25
1479 ce66
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viajethra jethra
cygaretka
16:25
Nine times out of ten, I’m in my feelings But ten times out of nine, I’m only human
Reposted frombeyooonce beyooonce
cygaretka
16:23
3656 8473
Reposted fromdelain delain viajethra jethra
16:23
5545 ca4e 500

June 14 2015

cygaretka
12:12
4665 1a3f 500
cygaretka
12:12
4663 661a 500
cygaretka
12:11
4662 dfc0 500
cygaretka
12:11
4661 cdac 500
cygaretka
07:45
9328 333e
07:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl